Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


 Số lượt truy cập
Hôm nay 259
Hôm qua 153
Tuần này 3843
Tháng này 259
Tất cả 8384112
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thursday, 12/03/2009
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giáo viên 
                 SỞ G D-ĐT THANH HOÁ
                   TRƯỜNG THPT LANG CHÁNH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Học kỳ ....... Năm học: 200... – 200...
 
Họ và tên: (Ghi in hoa có dấu) ...………...................................……………......…
Đơn vị công tác: (Tổ chuyên môn)...........................................………………........
Nhiệm vụ được phân công:………...........................………………………….....
...........................................................................................................................................
       (Việc đánh giá, xếp loại giáo viên phải căn cứ vào các quy định. tại Điều 5Điều 6 của Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/03/2006 và công văn hướng dẫn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày17/04/2006).
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
            a) Nhận thức tư tưởng, chính trị:
………........................................................................................................................................................................            b) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
…................................................................................................................................................................................            c) Việc chấp hành Quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động:
…..................................................................................................................................................................................……..............................…………………….................................................................................................................
            d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:
….....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
            đ) Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:
…................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
        c) Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống: (Loại tốt, khá, TB, kém):
..............................……..............................……………………................................................................................
2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:
            a) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:
…...................................................................................................................................................................................
            b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình:
…......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................……..............................
        c) Tự xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ: (Loại tốt, khá, TB, kém): ...........................................................
            3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội….) .............................................................................................................................................................................
4. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
…......................................................................................................................................................................
5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của qui chế (Xuất sắc, khá, trung bình, kém) .................................................................................................
Nhận xét, đánh giá, xếp loại
của tổ chuyên môn
(Ký tên, ghi rõ chức vụ)
 
 
 
 
 
 
 
 
Tóm tắt nhận xét, đánh giá, xếp loại
của Thủ trưởng
 
 
Lang Chánh, ngày       tháng       năm 200….
(Người tự nhận xét đánh giá ký tên)
 Các tin khác:
 Mẫu giấy xin phép nghỉ công tác (12/03/09)
 Mẫu đơn xin chuyển trường (12/03/09)
 Qui định hồ sơ xin học lại (09/03/09)
 Qui định đăng tải thông tin trên Website nhà trường (08/03/09)